Regulamin Sklepu PasteLove

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Nineijszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług w sklepie internetowym pasteloveboutique.pl w tym dokonywania zakupów, rejestracji, zawierania umów oraz korzystania ze sklepu, prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Klienta jak i Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania niniejszego regulaminu i informacji w nim zawartych Kupującemu na podstawie obowiązujących przepisów ( ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)). Sprzedawca zobowiązuje Kupującego do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

I.

Właścicielem sklepu internetowego pasteloveboutique.pl jest firma:
Pastelove Sp. Z O.O.
Ul. Szczytnicka 40/1a
50-382 Wrocław
NIP: 8982244221
REGON:38082985300000

II.

Definicje:

Regulamin – regulamin sklepu internetowego dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem pasteloveboutique.pl

Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem pasteloveboutique.pl.

Klient – osoba fizyczna bądź prawna dokonująca zakupu towaru/produktu przeznaczonego na sprzedaż i po zapłacie przejmująca tytuł jego własności.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektronczną za pośrednictwem serwisu na rzecz Klienta przez Usługodawcę ( ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektronjczną ((Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm)).

Sprzedawca, Usługodawca – właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod adresem pasteloveboutique.pl

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Usługodawcy przypisanych konkretnemu użytkownikowi systemu komputerowego. Każde konto posiada unikalną nazwę (login) oraz hasło nadane przez Klienta. Konto zawiera dane podane przez Klienta oraz dane dotyczące wszystkich czynności prowadzonych w ramach konta.

Towar – produkt prezentowany oraz sprzedawany w Sklepie Internetowym

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość towaru

Umowa – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sklepem Internetowym pasteloveboutique.pl, a klientem, zawarta z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Formularz – środek komunikacji elektronicznej, który umożliwia komunikację ze Sprzedawcą oraz złożenie zamówienia w Sklepie.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, forma elektronicznego biuletynu, rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail) przez Usługodawcę do zadeklarowanych użytkowników (Klinetów). Newsletter zawiera informacje o nowościach i promocjach obowiązujących w Sklepie.

 

III.

Sprzedawca oferuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1/ Sklep internetowy, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży. Strony są informowane o dokonaniu zakupu pocztą elektroniczną.

2/ Dodawanie opinii , które umożliwia Sprzedawca Kupującemu poprzez możliwość zamieszczania na stronie internetowej indywidualnych komentarzy Klienta,  dotyczących Towaru, Usługi oraz przeprowadzonej transakcji sprzedaży.

3/ Newsletter, w formie elektronicznego biuletynu, polegający na bezpłatnym rozsyłaniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do zadeklarowanych Klientów informacji o nowościach i promocjach obowiązujących w Sklepie.

ROZDZIAŁ II  INFORMACJE TECHNICZNE

I.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta komputera lub urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu, odpowiedniego oprogramowania, dostępu do internetu, posiadania czynnej poczty elektronicznej oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej.

II.

Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym regulaminem, a każdy Klient posiada prawo do nieodpłatnego zapoznania się z nim przed zakupem oraz do nieodpłatnego oddrukowania go bądź otrzymania drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

ROZDZIAŁ III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZASADY REJESTRACJI

I.

Klient nie ma możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego anonimowo lub pod nieautentycznymi danymi.

II.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje za pśrednictwem Sklepu Internetowego.Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient ma prawo do zakończenia umowy w każdej chwili, bez podania konkretnej przyczyny. Zakończenie umowy odbywa się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej kontakt@pasteloveboutique.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta.

III.

Rejestracja w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu.

IV.

Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, akceptacja regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu oraz podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywujący Konto. Logowanie do Konta będzie odbywało się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustalonego przez Klienta.

1/ Posiadanie Konta umożliwia Klientowi modyfikację Jego danych, składanie, sprawdzanie zamówień oraz przeglądanie historii zamówień.

V.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez niego regulaminu, a w szczególności gdy:

1/ Klient w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

2/ Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych pozostałych Klientów Sklepu Internetowego.

3/ Klient dopuści się zachowań, które godzą bezpośrednio w dobre imię Sklepu Internetowego pasteloveboutique.pl

VI.

Klient pozbawiony przez Sklep Internetowy prawa do korzystania ze Sklepu może dokonać ponownej rejestracji jedynie za zgodą Właściciela Sklepu.

VII.

Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

VIII.

Sprzedawca/ Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu i Hasła do konta Klienta osobie trzeciej.

ROZDZIAŁ IV DANE OSOBOWE

I.

Dane osobowe podane przez Klienta Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1/ Stosowane są odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń.

2/ Sprzedawca dokłada należytej staranności, której celem jest ochrona danych osobowych, a w szczególności:
a/ przetwarza je zgodnie z obowiązującym prawem.
b/ przechowuje je w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.
c/ gromadzi je dla zgodnych z prawem celów, w jakich są przetwarzane.

II.

Do podstawy prawa przetwarzania danych osobowych zalicza się zgodę samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 rokuo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

III.

Klient posiada prawo do kontroli przetwarzania danych, uaktualniania ich oraz uzupełniania na zasadach wynikających z w/w przepisów.

IV.

Sprzedawca nie udostępni danychy osobowych Klienta żadnym nieupoważnionym podmiotom (z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa).

V.

Dane osobowe Klienta mogą być powierzane osobie trzeciej tylko i wyłącznie na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.

ROZDZIAŁ V USŁUGI DODATKOWE

I. Opinie.

1/ Sprzedawca umożliwia Kupującemu zamieszczanie na stronie internetowej indywidualnych komentarzy dotyczących Towaru, Usługi oraz przeprowadzonej transakcji sprzedaży.

2/ Dodawanie opinii jest możliwe po dokonaniu zakupu, tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

3/ Dodawanie opinii jest usługą bezpłatną.

4/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z wystawianych opinii przez Klientów na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

II. Newsletter.

1/ Usługa Newsletter polega na cyklicznym dostarczaniu Klientom informacji o nowościach i promocjach obowiązujących w Sklepie.
2/ Usługa jest bezpłatna.
3/ Zamówienie oraz korzystanie z Newslettera nie wymaga rejestracji ani posiadania Konta. Zamówienie usługi odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz złożenia
oświadczenia o akceptacji regulaminu, przekazywania informacji handlowych oraz przetwarzaniu danych osobowych.
4/ Po złożeniu stosownych oświadczeń, Klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail link aktywujący usługę Newslettera.
5/ Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym czasie, bez podania konkretnej przyczyny. Rezygnacja odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail kontakt@pasteloveboutique.pl oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

ROZDZIAŁ VI UMOWA SPRZEDAŻY

I. Towary/Produkty.

1/ Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie posiadają wad.
2/ Opis towaru, cena, parametry techniczne i użytkowe znajdują się na stronie Sklepu.
3/ Pozostałe informacje o produktach znajdują się na stronie Sklepu pod konkretnym towarem.

II. Składanie zamówień i ich realizacja.

1/ Zamówienie można składać po zarejestrowaniu Konta na Stronie Sklepu bądź bez rejestracji konta.
2/ Korzystając z zamówienia bez rejestracji konta, Klient wypełnia krok po kroku formularz, zobowiązany jest do podania autentycznych danych, składa oświadczenia dotyczące akceptacji regulaminu, przekazywania informacji handlowych oraz przetwarzania danych osobowych.
3/ Składając zamówienie poprzez zarejestrowane Konto, Klient dokonuje wyboru z oferty Sklepu, po czym podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się komunikaty.
4/ Produkty wybrane przez Klienta przed finalizacją zakupu dodawane są do koszyka. Klient przed zakończeniem płatności może dokonać zmiany wybranych produktów.
5/ Po zakończeniu płaności Klient otrzyma e-maila z potwierdzeniem zamówienia.
6/ Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
7/ Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę . W przypadku złożenia zamówienia w święta, weekendy i dni wolne od pracy, zamówienia będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.
8/ Realizacja zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

II. Cena.

1/ Ceny produktów podawane w Sklepie są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostarczenia przesyłki.
2/ Na każdy zakupiony w Sklepie produkt, Sprzedawca wystawia rachunek, który jest dostarczany Klientowi wraz z przesyłką.
3/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu. Promocja może trwać do wyczerpania zapasów konkretnych Produktów lub do podania konkretnego terminu promocji.

III. Płatności.

I.Wszelkie koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient (chyba, że Sprzedawca w ramach promocji postanowi inaczej).Informacje dotyczące wysokości kosztów przesyłki podawane są w momencie składania przez Klienta zamówienia.

IV. Metody płatności.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
1/ Przelewem tradycyjnym – Klient po złożeniu zamówienia wykonuje przelew na rachunek bankowy Sklepu, w tytule podając Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.
2/ Zapłata za pobraniem – Klient uiszcza należność za towar bezpośrednio u kuriera podczas odbioru przesyłki. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta w Sklepie.
3/ Zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU – Klient płaci za towar przed wysyłką (przedpłata). Po dokonaniu transakcji środki są automatycznie księgowane na Koncie Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.

V.

Sprzedawca zobowiązuje Klienta do uiszczenia zapłaty za zmówiony towar w terminie do 3 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość wydłużenia terminu oczekiwania na płatność, pod warunkiem poinformowania Sprzedawcy o zaistniałym fakcie za pomocą korespondencji e-mail.

VI. Dostawa.

1/ Dostawa towaru odbywa się na wskazany przez Klienta adres podany w zamówieniu.
2/ Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Termin dostarczenia nie powinien przekraczać dwóch dni roboczych od daty nadania przesyłki przez Sklep.
3/ Za wydanie Towaru przez Sprzedawcę uznaje się jego powierzenie przewoźnikowi. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz możliwość utraty towaru lub jego uszkodzenie.
4/ Przyjęcie przesyłki przez Klienta powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru podczas jego przewozu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru powinno się szkodę stwierdzić protokolarnie ( u przewoźnika) przed przyjęciem przesyłki.

ROZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I. Rękojmia
1/ Odpowiedzialność z tytuły rękojmi odbywa się na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
2/ Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta z tytułu rękojmi na poniższych zasadach:
a/ Towar posiada wady fizyczne, w tym między innymi:
– towar jest niekompletny
– wadą towaru jest jego niezgodność z umową
– towar ma inne przeznaczenie niż to, które sprzedawca wskazał w prezentowanej ofercie
b/ Towar posiada wadę prawną.
3/ Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tyt. rękojmi w momencie kiedy Konsument w chwili zawarcia umowy wie o istniejącej wadzie.
4/ Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru Konsumentowi.
5/ Prawa Konsumenta z tytułu rękojmi :
a/ żądanie obniżenia ceny towaru.
b/ żądanie usunięcia wady/ naprawy.
c/ żadanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
d/ możliwość odstąpienia od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada nie jest nieistotna.
6/ Konsument wykonujący uprawnienia z tytuły rękojmi , jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca oznaczonego w umowie.

ROZDZIAŁ VIII REKLAMACJE

I.

Reklamacje dotyczące towaru należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu biuro@pasteloveboutique.pl tytuując maila „Reklamacja” oraz wpisując nr zamówienia.
1/ W reklamacji dotyczącej Towaru, Klient powinien podać Imię, Nazwisko, Login (jeżli jest zarejestrowanym użytkownikiem) oraz szczegółowo opisać wadę Towaru. Możliwe jest również udokumentowanie wady Towaru dokumentacją fotograficzną. Reklamacja powinna zawierać żądania Klienta odnośnie rozwiązania zgłaszanego problemu.
2/ Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie złożenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na złożoną reklamację, w powyższym terminie uznaje się ją za uzasadnioną. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w okresie do 30 dni.

II.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu : biuro@pasteloveboutique.pl tytuując maila „Reklamacja”.
1/ W reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu, Klient powinien podać Imię, Nazwisko, Login (jeżli jest zarejestrowanym użytkownikiem) oraz rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2/ Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie złożenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na złożoną reklamację, w powyższym terminie uznaje się ją za uzasadnioną. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w okresie do 30 dni.
III.

Po rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę, Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IV.

Reklamacja, która dotyczy sytuacji kiedy przesyłka jest naruszona, uszkodzona, posiada ubytek powinna być zgłoszona niezwłocznie, maksymalnie do trzech dni roboczych od daty odebrania przesyłki.

V.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby w wyjątkowych sytuacjach, na które nie ma bezpośredniego wpływu, okres rozpatrywania reklamacji został wydłużony do czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku powyższej sytuacji, Klient zostanie poinformowany o zaistniałym zdarzeniu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

ROZDZIAŁ IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie usługi, w tym Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania konkretnej przyczyny.

II.

Odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

III.

Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.

IV.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in.w niżej określonych przypadkach:
1/ Produkt został wyprodukowany według specyfikacji Klienta, dla zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb. Produkt jest niefabrykowany.
2/ Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą Klienta, który przed rozpoczęciem świadczenia Usług został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży po
spełnieniu świadczenia przez usługodawcę.
3/ Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.

V.

Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez:
1/ Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie Internetowej pasteloveboutique.pl .
2/ Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej na adres mailowy : biuro@pasteloveboutique.pl.
3/ Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania drogą elektroniczną.

VI.

Sprzedawca nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (nie licząc kosztów dostarczenia towaru). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jak ten, z którego skorzystał Klient. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

VII.

Konsument niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu Towaru Sprzedawcy na adres podany w korespondencji e-mail pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

VIII.

Zwrot płatności następuje po otrzymaniu zwróconego Towaru przez Sprzedającego.

IX.

Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu wraz ze wszystkimi elementami jego wyposażenia oraz jego opakowaniem jeśli stanowi ono jego istotny element.

X.

Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta.

XI.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny aby stwierdzić jego przydatność. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar powinien posiadać wszystkie metki.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

II.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

III.

Znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia zamieszczone na stronie, nazwy własne itp., są znakami zastrzeżonymi i stanowią własność Sprzedawcy, lub Dystrybutora/ Producenta Towaru. Kopiowanie, pobieranie, modyfikowanie treści zamieszczonych na stronie pasteloveboutique.pl bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione.

IV.

Strona Internetowa Sklepu, jej nazwa i zawartość stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

V.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą, a Klientem/Konsumentem jest Sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

VI.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu spowodowane czynnikami, na które Sprzedawca nie ma wpływu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]